Fabrigimizde ýöriteleşdirilen gyz-gelinleriň köýneklerini tikýän atelýasy açyldy

Fabrigimizde ýöriteleşdirilen gyz-gelinleriň köýneklerini tikýän atelýasy açyldy

- Müşderileriň islegini kanagatlandyrmagy hemişe ilkinji maksat edinip goýýan, fabrigimiz köp sanly ýüztutmalary we haýyşlary göz öňünde tutup,  diňe bir erkek adamlaryň köýneklerini tikmek bilen çäklenmän, eýsem gyz-gelinlerimiziň hem isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen täze açylan tikinçilik "atelýasyny" Size hödürleýär.Köýnekleri gyz-gelinlerimiziň öz islegleri boýunça dürli görnüşde, dürli biçüwde milliligimizi ýoýman, häzirki zaman ülňilerine laýyk gelýän  ýokary hilli materiallardan we elýeterli bahadan bolup durýar. Ýöriteleşdirilen tikinçilik atelýamyzda ussat tejribeli, ezber elli zenanlarymyz özleriniň täzeden-täze biçüwleri, modalary, täze görnüşleri halkymyza ýetirýärler. Häzirki wagtda fabrigimiziň tikinçilik atelýasy diňe öz binasynda ýerleşip, gelejekde önümçiligini giňelitmegi maksat edinýär. 

BIZIŇ SALGYMYZ : Mary şäheri A,Nyýazow şaýoly 1-nji jaýy "Ýeňiş" tikin fabriginiň ýöriteleşdirilen atelýasy 

HABARLAŞMAK ÜÇIN : + 993 62 01 00 79

Habaryň ýerleşdirlen wagty 03-23-2023 Täzelikler 3598

Arhiw

Kategoriýalar

Menu