Fabrigimizde öndürilýän ýokary hilli önümlere bolan isleg barha artýar

Fabrigimizde öndürilýän ýokary hilli önümlere bolan isleg barha artýar

Ilatyň arasynda fabrigimizde öndürilýän ýokary hilli önümlere bolan isleg barha artýar. Bu bolsa ýerlerdäki söwda dükanlarymyzyň sanyny artdyrmak zerurlygyny ýüze çykarýar.

Müşderileriniň islegini kanagatlandyrmagy hemişe ilkinji maksat edinip goýýan fabrigimiz köp sanly ýüztutmalary we haýyşlary göz öňünde tutup, Aşgabat we Mary şäherlerinde ýene-de iki sany täze dükany açdy. Ozalky dükanlarymyz ýaly, täze söwda nokatlarymyzda hem ilata "Ýeňiş" tikin fabriginiň ýokary hilli önümleri elýeterli bahadan hödürlener.

Fabrigimiziň Aşgabat şäherindäki täze dükany Parahat - 7 ýaşaýyş toplumyndaky "Bereketli" söwda bazarynda ýerleşýär. Has takygy, bazaryň ikinji gatyndaky 209-njy dükan mundan beýläk öz müşderilerine biziň fabrigimiziň önümlerini hödürlär.

Mary şäherinde açylan täze dükanymyz bolsa Arçabil köçesiniň birinji jaýynda ýerleşýär.

Ýeri gelende, saýtymyzyň okyjylaryna şu salgylarda hem "Ýeňiş" tikin fabriginiň dükanlarynyň işleýändigini ýatladýarys:

1. Aşgabat şäheri, Görogly köçe 770-nji jaý, Altyn Asyr harytşynaslyk merkezi, telefon: +99312 925191;

2. Mary şäheri boýunça:

- 1-nji dükan, Atamyrat Nyýazow şaýoly 1-nji jaýy, telefon: +993 522 46028;

- 2-nji dükan, Mollanepes köçesi, 66-njy jaýy, telefon: +993 65 175449;

-3-nji dükan, Arçabil köçesiniň 1a-jaýy, telefon: +993 62 508883

Posted on 03/10/2021 Täzelikler 2099

Blog archives

Blog categories

Menu