Eltip berme hyzmaty 

- Türkmenpoçta çaparçylyk hyzmaty tarapyndan amala aşyrylar . 

- Aşgabat şäherine 1-2 - güniň dowamynda sargytlary müşderilere gowşurular . 

- Beýleki welaýatlary üçin 1-3 güniň dowamynda amala aşyrylar . 

- Sargytlary yzyna gaýtarmak diňe önümdäki  zawod kemçiligi esasynda mümkindir . 

Töleg hyzmaty


- Töleg geçirme iki görnüşde ýola goýulan, nagt we nagt däl görnüşde amala aşyrylyp biliner .

- Eltip bermek hyzmaty:  40 tmt .

- Lomaý görnüşde satyn almak üçin gulluk bölüminden sorap bilersiňiz.

- Sargydyňyz 1000 tmt -dan geçen müşderilere mugt eltip bermek ýola goýulan .


Menu