Biziň websaýtymyzdan nädip sargamaly?

Sargyt bermek üçin birnäçe ýönekeý ädim ätmeli:
1. Halaýan önümleriňizi saýlaň we "Sebet" -e önüm goşuň.
Halaýan önüm kartyňyzda "Sebete goş" düwmesine basyň.
2. Harytlary saýlap alanyňyzdan soň "Araba" gidiň.
Sargydyňyzy ýerleşdirmegi dowam etdirmek üçin "Sebet" -e gitmeli. Munuň üçin ekranyň aşaky sag burçundaky "Araba" nyşanyna basyň we "Sebete git" düwmesine basyň.
3. Sargydy barlaň "Sebetde", sargyt goýmagyň 1-nji ädiminde: sargyt barada pikiriňizi üýtgetseňiz, sargydyňyzy barlaň, zerur bolsa harytlaryň mukdaryny üýtgediň ýa-da harytlary pozuň.
Sargyt goýmagy dowam etdirmek üçin "Sargyt goý" düwmesine basyň.
4. Aragatnaşyk maglumatlaryňyzy giriziň Indiki ädim, aragatnaşyk maglumatlaryňyzy we sargydyň gowşuryş salgysyny görkezmekdir.
5. Daşama çykdajylaryny hasaplamak Indiki ädimde sebitiňize baglylykda eltip bermek bahasy görkeziler.
Getirmek we çykdajylary hasaplamak barada jikme-jik maglumaty şu ýerden alyp bilersiňiz.
6. Sargyt tassyklamasy Iň soňky ädimde, sargyt maglumatlarynyň hemmesini täzeden barlaň, zerur bolsa buýruga teswir goşuň we "Sargyt goý" düwmesine basyň.
Gutlaýarys! Sargydyňyz üstünlikli ýerleşdirildi

Menu